เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (แผนกบัญชี)

หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งนี้ คือการประสานงานที่สำคัญระหว่างประเทศไทย ศูนย์กลางของภูมิภาคและฝ่ายการเงินของมาเลเซีย รวมถึงบริษัทบัญชี outsource ของประเทศไทย พร้อมทั้งบำรุงรักษาทรัพยากรสำนักงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ช่วยจัดการงานเอกสารบัญชี ภาษี และกฎหมายแก่บริษัท SALESWORKS LIMITED และบริษัทในเครือ
 • จัดเตรียม ตรวจทาน และแปลเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ รวมถึงการชำระเงินแก่ผู้ขาย พนักงาน และบริษัทโฆษณา
 • ช่วยจัดการงานการคำนวณรายสัปดาห์ และจัดเตรียมหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ รวมถึงนำส่ง
 • ติดต่อประสานงานสำนักงานบัญชีจากภายนอกองค์กร โดยมีการทำบัญชีรายวัน ภาษีรายเดือน การเตรียมเอกสาร VAT และการดำเนินงานด้านกฎหมายต่าง ๆ
 • ช่วยจัดการงานเอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ช่วยจัดการงานทั่วไปและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส

 

คุณสมบัติ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel ได้ดี
 • มีระเบียบและความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานงานหลายอย่างพร้อมกันได้
 • สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

พนักงานออกแบบกราฟฟิศดีไซน์และตัดต่อวิดีโอ

 We are seeking a new Graphic Designer to join our team. You will be designing a wide variety of things across digital and offline media. To be successful in this position, you’ll be a self-starter, capable of delivering brilliant creative ideas, and show amazing attention to detail.

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • สร้างสรรค์ออกแบบสื่อกราฟฟิคออนไลน์และสื่อกราฟฟิคทั่วไปเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด การเปิดตัวร้านค้า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ร่วมเสนอแนะไอเดียและออกแบบอาร์ตเวิร์กตามบรีฟงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ คัดเลือกและตกแต่งภาพถ่าย
 • สร้างสรรค์ออกแบบอาร์ตเวิร์ก เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถนำไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง สัญชาติไทยเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโฆษณาและการสร้างสรรค์ออกแบบกราฟฟิค อย่างน้อย 1 ปี
 • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Mac OS, Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe InDesign และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อโฆษณา
 • มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงินและการบริหาร

คุณมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่บริษัท SalesWorks และบริษัทการตลาดซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัท รวมถึงช่วยวิเคราะห์สถานะการเงิน ณ ขณะปัจจุบัน และในระยะยาว

ความรับผิดชอบหลัก

 • เข้าใจและสามารถตรวจสอบรายงานการเงินและรายงานธุรกิจ
 • จัดการฝึกอบรมด้านการเงินแก่ผู้บริหารการตลาดผ่านการใช้รายงาน P&L เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารสามารถ จัดการบริหารสถานการณ์ทางการเงินในบริษัทได้เป็นอย่างดี
 • สามารถจำลองรูปแบบธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆได้

หน้าที่หลัก

 • ประเมิณผลงานรายสัปดาห์ของบริษัทการตลาดซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัท รวมถึงสังเกตแนวโน้มและสัญญาณเริ่มต้นในการเติบโตของธุรกิจและสถานะการเงิน
 • ประสานงานกับผู้บริหารการเงินในท้องถิ่นเพื่อการเตรียมตัวและการใช้รายงานธุรกิจสำหรับบริษัทการตลาด
 • จัดประชุมทบทวนผลงานกับโอนเนอร์ของบริษัทการตลาดเกี่ยวกับเรื่องผลกำไรและสถานะการเงินของบริษัท
 • แจงรายละเอียดการจัดการและช่วยแนะนำการจัดสรรงบประมาณแก่บริษัทการตลาดที่อยู่ในสถานะ “มีความเสี่ยง”
 • ให้ความดูแลหากบริษัทพันธมิตร “มีความเสี่ยง” จะออกนอกแผนการปฏิรูปของบริษัทตามความเหมาะสม
 • ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องผลกำไรและสถานะการเงินให้กับบริษัทการตลาด
 • จัดเนื้อหาการฝึกอบรม สื่อเรียนรู้ และรายงานแก่ผู้บริหารอาวุโส
 • จัดเวิร์กช้อปสำหรับโอนเนอร์ของบริษัทการตลาด
 • จำลองรูปแบบธุรกิจและโครงการพิเศษตามที่บริษัทเสนอ

 

คุณสมบัติ/ ทักษะ/ ข้อกำหนด

 

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและไทยได้ดี
 • สามารถใช้ Microsoft Excel และ PowerPoint ได้ดี
 • สามารถคิดวิเคราะห์และทำงานกับตัวเลขได้ดี
 • ใส่ใจรายละเอียด มีความมั่นใจ และพร้อมเสนอไอเดีย
 • มีระเบียบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ด้วยตนเอง ในขณะที่สามารถรักษาการสือสารได้อย่างชัดเจนและมั่นใจในเวลาเดียวกัน
 • มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม สามารถสร้างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในบริษัท รวมถึงสามารถรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมั่นใจ มีชั้นเชิง และแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถทำงานด้วยตนเองได้ และยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็ว และยังคงมีความคิดบวก มั่นใจ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความมุ่งมั่นใส่ใจในจุดมุ่งหมายของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบริหารจัดการธุรกิจ การขาย การตลาด หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ3ปี ในด้านการบริหารการเงินหรือบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ศึกษาหรือทำงานต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่มีแรงกดดันและกำหนดเวลา

เจ้าหน้าที่จัดการโครงการ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบการขยายธุรกิจและเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรของเรา โดยต้องพัฒนาการวางสินค้า และเพิ่มผลกำไรผ่านแผนการตลาด ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า และปรับใช้วิธีการเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้กับช่องทางการขายปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังต้องประสานงานกับเอเจนซี่การตลาดดิจิตัลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และผลงานออนไลน์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 • ติดต่อกับผู้ดูแลช่องทางการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ (เช่น Airport Duty Free, Watsons และอื่น ๆ)เพื่อการวางสินค้า
 • เจรจาต่อรองเพื่อสร้างข้อเสนอที่ดีแก่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่
 • ประสานงานกับเอเจนซี่การตลาดดิจิตัลเพื่อรายงานและพัฒนาผลงานออนไลน์
 • นำเสนอไอเดียใหม่ เพื่อพัฒนาแบรนด์และผลงานของสินค้า
 • สรุปยอดขาดรายเดือนจากช่องทางต่าง ๆ
คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Excel และ PowerPoint ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ / ผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ
 • สามารถรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีทักษะและมั่นใจ
 • ใส่ใจรายละเอียดและถนัดการทำงานกับตัวเลข
 • มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่มีแรงกดดัน กำหนดเวลา และเป้าหมายได้ดี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่3ปีขึ้นไป ในด้านการบริหารลูกค้า การบริการลูกค้า หรือทำหน้าที่สนับสนุนส่วนพัฒนาธุรกิจ