ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลักของเรา - PICCCSA ไม่ใช่แค่กลุ่มคำคุณศัพท์สนุกๆ; มันเป็นสิ่งที่กำหนดค่านิยมบริษัทของเรา

วามหลงใหล

การสร้างวัฒนธรรมที่กระตือรือร้นและมุ่งมั่น – สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน และสร้างความประทับใจอย่างยั่งยืนในทุกโอกาส

ีลธรรมจรรยาและความซื่อสัตย์สุตจริต

ความยุติธรรม โปร่งใสและมีจริยธรรม เรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง

ารสื่อสารและความเคารพ

เราปฏิบัติตามนโยบายแบบเปิดกว้างที่ทุกคนสามารถให้และยอมรับความคิดเห็นได้ เรามีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกันและกัน เคารพและชื่นชมความแตกต่างของกันและกัน รวมถึงมุมมองที่แตกต่างกัน

วามท้าทาย

เราเจริญเติบโตและยอมรับความท้าทายที่เกิดขึ้นในแบบของเรา เราทำงานร่วมกันเกินความคาดหมายเอาชนะอุปสรรคและมอบผลงานระดับโลก

ารเฉลิมฉลอง

สละเวลาเพื่อเฉลิมฉลอง แบ่งปันและความชื่นชมความสำเร็จของกันและกัน เรามุ่งมั่นที่จะรับรู้ความสำคัญของทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จต่างๆของเรา

ารพัฒนาตนเอง

เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างเต็มศักยภาพทั้งในสายอาชีพและส่วนบุคคล

วามรับผิดชอบ

เรามักจะรับผิดชอบต่อการกระทำของเราและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น